Uutiset

Uutislistaukseen

Seurakuntaneuvosto antoi lausunnon koskien kirkkoherran virkaa ja kriisiytyvän seurakunnan mittareita

Seurakuntaneuvosto esittää lausunnossaan kirkkoherran viran avaamista ja katsoo, että kriisiytyvän seurakunnan mittarit eivät tällä hetkellä toteudu. Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto ja Varpaisjärven seurakunta ovat nyt toimittaneet lausuntonsa Kuopion hiippakunnan tuomiokapituliin. Tuomiokapituli päättää Varpaisjärven kirkkoherran viran aukijulistamisesta ja mahdollisesta seurakuntarakenteen selvittämisestä. 

Varpaisjärven Pyhän Mikaelin kirkon siluetti.

Varpaisjärven seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille, että Varpaisjärven seurakunnan kirkkoherran virka julistetaan haettavaksi. Seurakuntaneuvosto antoi myös pyydetyn lausunnon tuomiokapitulille kriisiytyvän seurakunnan mittareista 31.8.2022 kokouksessaan. Lausunto annettiin niistä kohdista, jotka seurakuntayhtymässä seurakunnan vastuulle kuuluvat. Loppupäätelmänään seurakuntaneuvosto toteaa, että kriisiytyvän seurakunnan mittarit eivät tällä hetkellä toteudu. Seurakunnan nykytilanne ei edellytä erillistä toimenpidesuunnitelmaa. Seurakunnan tehtävät toteutetaan tavanomaisen toiminta- ja taloussuunnitelman puitteissa.  

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on puolestaan antanut pyydetyn lausunnon 23.8.2022 kokouksessa. Yhteinen kirkkoneuvosto on esittänyt lausuntonaan Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille, että Varpaisjärven seurakunnan kirkkoherran virkaa ei julistettaisi avoimeksi, vaan täytettäisiin nyt vuodeksi. Vuoden aikana selvitettäisiin, mitä vaihtoehtoja nykyiselle seurakuntarakenteelle voisi olla. Perusteluina esitykselle on Varpaisjärven seurakunnan vähenevä jäsenmäärä ja pienen työyhteisön haavoittuvuus. Yhteinen kirkkoneuvosto antoi lausuntonsa kriisiytyvän seurakunnan mittareista, niistä kohdista, jotka kuuluvat seurakuntayhtymän vastuulle. Lue lausunto kokonaisuudessaan tästäLinkki avautuu uudessa välilehdessä  

Kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n 2 momentin mukaan tuomiokapituli voi päättää enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei kirkkoherran tai kappalaisen virkaa julisteta haettavaksi, jos: 1. on vireillä hanke seurakunnan liittämiseksi toiseen seurakuntaan; 2. tuomiokapituli katsoo seurakuntaa koskevien järjestelyjen voivan aiheuttaa sen, että virka tulee tarpeettomaksi; 3. siihen on muu erityinen syy. 

Varpaisjärven seurakuntaneuvoston lausunto kriisiytyvän seurakunnan mittareista 

Talouden mittarit 

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit –asiakirjassa on eritelty talouden-, toiminnan ja hallinnon mittarit. Talouden mittareista (tilikauden tulos, seurakunnan tase, maksivalmius, henkilöstömenot) seurakunta voi osana seurakuntayhtymää antaa lausunnot vain henkilöstömenojen osalta. Lausunnossa henkilöstömenojen kasvun katsotaan johtuvan nousseista sijaiskustannuksista. Vuoden 2023 talousarvion laadinnassa kiinnitetään erityistä huomioita henkilöstökuluihin. Kirkkoherran viikonloppuvapaiden sijaistamisesta on sovittu Lapinlahden seurakunnan papiston kanssa. Tällöin viikonloppuvapaiden lauantaiden ja sunnuntaiden toimitukset ja jumalanpalvelukset hoituvat Varpaisjärven seurakunnassa ilman palkkiokustannuksia.  

Toiminnan ja hallinnon mittarit  

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit ovat; seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät, seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta, seurakunnan toimintaorganisaatio (mm. jäsenmäärä), johtaminen seurakunnassa, seurakunnan henkilöstö. Varpaisjärven seurakuntaneuvosto toteaa lausunnossaan, että jäsenmäärän prosentuaalinen vähentyminen kolmena peräkkäisenä vuotena ei täytä kriisiytyvän seurakunnan mittareita. Jäsenmäärän vähäisyyttä (1905) seurakuntaneuvosto pitää Varpaisjärveä hyvin tyypillisenä maalaisseurakuntana, jossa väestö on ikääntynyttä ja nuoret muuttavat opiskelujen ja työnperässä isompiin asutuskeskuksiin. Hallintomenettelyssä ei ole havaittu puutteellisuuksia, eikä havaittu toimielinten kokoonpanoon tai toimivuuteen liittyviä ongelmia.  

Johtamiseen liittyen seurakuntaneuvosto toteaa lausunnossaan, että esimiehenä kirkkoherra tukee ja motivoi henkilöstöä. Johtamisjärjestelmää on lähdetty kehittämään. Läsnäolo, suunnitelmallisuus, tasapuolisuus, johdonmukaisuus ja sisäinen tiedottaminen korostuvat johtamisessa. Tiimityöskentelyn kehittämiseen on kiinnitetty huomioita. Henkilöstön määrä on riittävästi mitoitettu perustehtävien hoitamisen kannalta. Ongelmia henkilöstön määrässä ja rekrytoinneissa ei tällä hetkellä ole. 

Työhyvinvointiin on panostettu ja työhyvinvointiin liittyviin ongelmiin on puututtu. Työntekijöiden työnohjausta jatketaan ainakin vuoden 2022 loppuun asti. Yhteistyötä henkilöstön, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten välillä lisätään, esimerkkinä syyskuussa järjestettävä jumalanpalveluksen kehittämispäivä. 

Suunnittelua ja tavoitteellisuutta tukee se, että seurakunnassa otetaan käyttöön kevään ja syksyn koordinaatiokokoukset, joissa katsotaan läpi aina seuraavan toimintakauden tapahtumat, tilat ja työntekijät kaikkien työalojen osalta.  

Seurakunnan toiminnan tunnuslukuja  

Vuonna 2021 Varpaisjärven seurakunnassa oli 65 jumalanpalvelusta, joihin osallistui 2467 henkeä. Hautaan siunaamisia oli 47, kasteita 7 ja avioliittoon vihkimisiä 5. Rippikoulun suoritti 25 nuorta (1 leiriryhmä) ja varhaisnuorten leireille ja retkille osallistui 31 varhaisnuorta. Kuoroja ja muita musiikkiryhmiä toimi yhteensä 4. Päiväkerhoihin osallistui 25 lasta. Perhekerhoon osallistui yhteensä 18 aikuista ja lasta. Diakoniatyössä oli 438 asiakaskontaktia. Diakonian ryhmiä ja kerhoja oli 3. Seurakunnan nimikkolähettinä on Hilde Paco Mauritaniassa ja Senegalissa. Tarkemmat tiedot toiminnasta on nähtävissä Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2021 toimintakertomuksessa. 

Seurakuntaneuvoston pöytäkirja (domus.evl.fi)Linkki avautuu uudessa välilehdessä 

Lisätietoa:  

Varpaisjärven vt. kirkkoherra Matias Koponen, 050 3311 441, matias.koponen@evl.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

1.9.2022 13.39