Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäätöksiä 23.2.2021

Kaupungin siluetti.

Seurakuntayhtymälle ja seurakunnille laaditaan uusi strategia vuosille 2021-2026

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi hiippakuntasihteeri, työyhteisökonsultti Jukka Helinin 7 837 euron tarjouksen strategiatyöskentelyn vetämisestä yhdessä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Strategian valmistelutyöryhmään valittiin jäseniksi yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Elina Siirola, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Arto Penttinen, hallintojohtaja Katariina Bergbacka, johtoryhmän nimeämänä kirkkoherrojen edustajana kirkkoherra Sanna Komulainen, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Aila Siilin-Huttunen, Kari Haikarainen henkilökunnan edustajana ja tiedottaja Maria Ojanperä.

Hiippakuntasihteeri, työyhteisökonsultti Jukka Helinin vetämään strategiatyöskentelyyn sisältyy myös konsultointi, jossa tehtävänä on tarkastella seurakuntarakenteen vaihtoehtoja Ylä-Savon seurakuntayhtymän alueella sekä tämänhetkistä ilmapiiriä. Taustalla on Veto 3 –hankkeen yhteydessä laadittu yhdistymissuunnitelma ja sen kariutuminen. Uuden strategian odotetaan olevan valmis kevätkauden 2021 päättyessä.

Pielaveden kirkon hautausmaan ja Lehtolammin hautausmaan käyttösuunnitelman hyväksyminen ja Pielaveden kirkon ja Lehtolammin hautausmaiden hautausmaakaavan täydentäminen

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy päivitetyn Pielaveden kirkon hautausmaan ja Lehtolammin hautausmaan käyttösuunnitelman ja hautausmaakaavat. Hautausmaakaava on hautausmaan järjestelyä kuvaava yleissuunnitelma. Käyttösuunnitelma sisältää suunnitelmaa täydentäviä ja selventäviä yksityiskohtia hautausmaakaavaan. Pielaveden Kirkon ja Lehtolammin hautausmaiden aiempi käyttösuunnitelma on vuodelta 1969. Mikäli yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy esityksen, on hautausmaakaavat ja käyttösuunnitelma alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Sankarihautausmaille yhtenäiset tietolaatat

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hankkia yhtenäiset tietolaatat sankarihautausmaille ja hyväksyi Paasikivi Oy:n jättämän 6 952,68 euron (sis. alv:n) tarjouksen tietolaatoista ja jalkakiinnikkeistä. Laatat kiinnitetään omana työnä. Kokonaiskustannus on yhteensä 8 758 euroa, johon Kaatuneiden muistosäätiö on myöntänyt avustusta 8 000 euroa.

Kaatuneiden muistosäätiö on käynnistänyt hankkeen, jotta mahdollisimman monelle sankarihautausmaalle saataisiin yhdenmukainen tietolaatta. Esille on tullut tarve parantaa paikallisesti tietämystä nykyisille sekä tuleville sukupolville. Tietolaattoihin tulee tieto mm. sankarihautausmaiden perustamisvuodesta, sankarivainajien lukumäärä, muistomerkin suunnittelija sekä paljastamisvuosi.

Palkatonta virkavapautta ei myönnetä työpaikan vaihdon yhteydessä koeajalle

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli virkavapauden myöntämiseen liittyvää yhtenäistä käytäntöä tilanteissa, joissa työntekijä hakee virkavapautta uuden työpaikan koeajalle. Työnantajan kannalta palkattoman virkavapauden myöntäminen vaikeuttaa uuden työntekijän rekrytointia. Asiasta haluttiin tehdä seurakuntayhtymässä yhtenäinen päätös, joka koskee kaikkia seurakuntayhtymän seurakuntien ja seurakuntayhtymän työntekijöitä. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että jatkossa palkatonta virkavapautta tai työlomaa ei myönnetä, kun henkilö siirtyy toisen työnantajan palvelukseen. Virkavapauden myöntäminen voi kuitenkin olla perusteltua esim. tilanteissa, joissa työn vähenemisen johdosta sijaista ei tarvitse palkata. Myös jos työntekijä tai viranhaltija siirtyy Ylä-Savon seurakuntayhtymän toiseen seurakuntaan eli pysyy saman työnantajan palveluksessa, virkavapaus voidaan myöntää.

Viestintätyöryhmään nimettiin jäsenet

Viestintätyöryhmään nimettiin Minna Kettunen, Katri Viitaniemi, kirkkoherra Sanna Komulainen ja tiedottaja Maria Ojanperä. Viestintätyöryhmä osallistuu mm. uuden viestintäohjelman laatimiseen vuosille 2021-2026. Työryhmän toimiaika määriteltiin päättymään 31.12.2022.

Iisalmen seurakunnassa avautuu haettavaksi seurakuntamestarin virka

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti julistaa seurakuntamestarin viran haettavaksi 25.2.– 21.3.2021. Tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 402 mukaan ja tehtävän peruspalkka on 2 038,92 euroa. Hakuilmoitus julkaistaan KirkkoHR –palvelussa. Haastattelutyöryhmään nimettiin kiinteistöpäällikkö Jarno Rönkkö, hallintojohtaja Katariina Bergbacka, kirkkoherra Sanna Komulainen, seurakuntamestari Mauri Heiskanen ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Osmo Turkki.

Ylä-Savon seurakuntayhtymässä avautuu haettavaksi taloussihteerin virka

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti julistaa taloussihteerin työsuhteisen tehtävän haettavaksi ajalla 24.2.–14.3.2021, jolloin tehtävä olisi mahdollista täyttää 12.4.2021 lukien. Tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 501 mukaan ja tehtävän peruspalkka on 2 315,18 euroa. Hakuilmoitus julkaistaan KirkkoHR –palvelussa. Haastattelutyöryhmään nimettiin yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Arto Penttinen, hallintojohtaja Katariina Bergbacka, talouspäällikkö Marko Ropponen ja kirkkoneuvoston jäsen Tuomo Lahtinen.

Täyttöluvan antaminen Iisalmen seurakunnan III seurakuntapastorin virkaan

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myöntää Iisalmen seurakuntaneuvostolle täyttöluvan III seurakuntapastorin viralle Iisalmen seurakuntaan. Iisalmen seurakuntaneuvosto esittää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille, että III seurakuntapastorin virka julistetaan haettavaksi ilmoitusmenettelyllä. Seurakuntaneuvosto valitsi haastattelutyöryhmän, joka tekee esityksen seurakuntaneuvostolle siitä, kenelle viranhoitomääräys kapitulilta pyydetään. Virka täytetään 1.7.2021 alkaen. Viranhoitomääräyksen antaa Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli.

Yhteisin kirkkoneuvoston 23.2.2021 kokouksen pöytäkirja (Siirryt linkistä Ylä-Savon seurakuntayhtymän sivustolla olevaan pdf -tiedostoon)

Lisätietoja: Katariina Bergbacka, 044 7335 211, katariina.bergbacka@evl.fi.

24.2.2021 11.25