Hautamuistomerkkejä koskevat ohjeet

Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 20.11.2018. Ohjeet ovat voimassa 1.12.2018 alkaen.

Muistomerkkisuunnitelman hyväksyminen

Ennen muistomerkin valmistamista on siitä toimitettava suunnitelma tarkastamista ja hyväksymistä varten. Suunnitelmassa on esitettävä mittojen lisäksi piirros muistomerkistä, kaikki muistomerkkiin aiotut tekstit ja koristeet, sekä materiaalit ja pintojen käsittely.

Muistomerkkisuunnitelman hyväksyy asianomaisen seurakunnan hautatoimen viranhaltija:

  • Iisalmessa (Kangaslampi, Vanha hautausmaa) erityisammattimies, seurakuntamestari tai heidän sijaisensa
  • Lapinlahdella (Alapitkä, kirkonkylä, Martikkala) seurakuntamestari tai hänen sijaisensa
  • Pielavedellä (Laukkala, Lehtolampi, kirkonkylä) seurakuntamestari tai hänen sijaisensa
  • Sonkajärvellä ja Sukevalla seurakuntamestari tai hänen sijaisensa
  • Varpaisjärvellä seurakuntamestari tai hänen sijaisensa Viranhaltijoiden yhteystiedot löytyvät www.ylasavonseurakunnat.fi sekä www.ylasavonseurakunnat.fi/hautausmaat

Toinen kappale suunnitelmasta / päätös palautetaan asiaan kuuluvin merkinnöin lähettäjälle pääsääntöisesti sähköpostitse.

Vastoin hyväksyttyä suunnitelmaa valmistettu ja paikoilleen asennettu muistomerkki on hautaustoimen kehotuksesta poistettava haudalta ja hautausmaalta. Muussa tapauksessa hautaustoimi suorittaa poistamisen ja perii siitä aiheutuneet kulut muistomerkin toimittajalta.

Nämä ohjeet koskevat myös laattoja ja ristejä.

Materiaali

Muistomerkin materiaalina voi olla kivi, metalli tai puu.

Koko

Muistomerkin koosta annetuilla ohjeilla pyritään siihen, että muistomerkit sopisivat paitsi toisiinsa, myös ympäristöön. Muistomerkin on mahduttava kokonaisuudessaan haudalle.

Muistomerkin mitat

Kivisen muistomerkin kokorajoitukset:

  • yhden (1) metrin levyisellä haudalla etusivun pinta-ala saa olla enintään 0.75 m2 ja enimmäisleveys 80 cm ja paksuus 9-15 cm.
  • kahden (2) metrin levyisellä haudalla etusivun pinta-ala saa olla enintään 1.10 m2 enimmäisleveys 180 cm ja paksuus vähintään 15 cm.
  • yli kahden metrin levyisellä haudalla muistomerkin enimmäismitat voivat olla suhteessa edellisiin suuremmat.

Mikäli hauta sijaitsee sellaisella alueella, jolle on määritelty erillisohjeet, menevät ne yleisten kokorajoitusten edelle.

Jos haudalle halutaan myöhemmin toinen erillinen muistomerkki, on siitä esitettävä suunnitelma ja otettava huomioon edellä mainitut mitat. Jos ao. haudalle halutaan toinen, entiseen kiinni tuleva muistomerkki, suunnitelma käsitellään yhtenä muistomerkkikokonaisuutena.

Mikäli muistomerkki on samalla ’taideteos’ tai siihen verrattava tai hauta sijaitsee vanhimmilla alueilla, em. mitat eivät ole sitovia.

Tekstit

Kirjainten kokoa ei ole määritelty. Jos metallikirjaimia käytetään, ne on kiinnitettävä tapeilla muistomerkkiin.

Koristelu

Mahdollisten koristeaiheiden tulisi olla sopusoinnussa kristillisen hautausmaaperinteen kanssa. Risti on hautausmaakulttuurin pääsymboli, sitä suositellaan kiviseen muistomerkkiin ilman koristeaihetta.

Koristeet suositellaan sijoitettavaksi kokonaisuudessaan muistomerkin sivujen sisäpuolelle.

Seurakuntayhtymä ei vastaa irtokoristeista.

Muistomerkin tuonti ja paikalleen asentaminen

Hautaustoimen puolesta laitetaan uusille haudoille väliaikainen puuristi, jossa on hautaan haudatun vainajan nimi.

Muistomerkkien asentaminen on sallittu sulan maan aikana. Jos aluskivi on valmiina, niin asentaminen on sallittu myös muuna aikana. Muistomerkkejä saa tuoda hautausmaille ma – to klo 7 – 15.30 ja pe 7- 12 välisenä aikana. Perjantain mahdollinen siunaustoimitus tulee huomioida asennusaikaa suunniteltaessa. Arkipyhinä ja niiden aattona muistomerkkejä ei saa asentaa.

Muistomerkkien tuonnista on ilmoitettava seurakuntien ao. viranhaltijoille (samat kuin hyväksyjät) etukäteen, vähintään 1 viikko ennen aiottua toimitusta.

70 cm korkeampi kivinen muistomerkki on kiinnitettävä kantakiveen vähintään yhdellä ruostumattomalla metallitapilla (väh. 10 mm.), joka on upotettava kantakiveen ja patsaaseen 10 cm syvyydeltä, niin ettei kaatumavaaraa ole.

Muistomerkin tuoja vastaa nurmikoille tai istutuksille aiheuttamistaan vahingoista. Hiekkapintaisille haudoille mahdollisesti asennustyöstä aiheutuneet jäljet ja painaumat tulee asennuksen suorittajan toimesta korjata.

Aluskivi

Aluskivi on perustettava tiivistetylle hiekalle (hiekkaa on saatavissa hautausmailla).

Aluskiven tulee ulottua n. 5 cm muistokiven yli. Aluskiven maanpinnan yläpuolelle jäävän osuuden on oltava noin 5 cm.

Muistomerkin aluskivenä ei voida käyttää yhtenäistä kukka-aukollista kiveä, vaan haluttaessa erillinen kukka-aitio, tulee sen koostua useammasta osasta. Yhtenäinen, laaja-alainen aluskivi hankaloittaa talviaikaista haudankaivua (haudan sulatus voi aiheuttaa aluskiven vaurioitumisen) ja sen vuoksi ne eivät ole sallittuja.

Reunakivet

Haudan reunustaminen aidalla, kiveyksellä tai muuten on kielletty.

Haudan pinnalle mahdollisesti asennettujen laattojen tai laattakivien tulee olla maanpinnan alapuolella ja niiden käyttöä tulee pääsääntöisesti välttää. Seurakuntayhtymä ei vastaa laattojen tms. mahdollisesta vaurioitumisesta normaaleiden hautausmaatyöhön liittyvien toimien yhteydessä (esim. talviaikainen väylän aukaisu hautapaikalle). Mikäli työkone vaurioituu koholla olevista laattakivistä, voi siitä seurata korvausvelvollisuus hautapaikan haltijalle.

Kukkatila

Hautakiven edessä oleva kukkatila tulee olla kohtuullinen ja noudattaa hautausmaan yleistä linjaa.

Muistomerkin poistaminen haudalta

Haudalle sijoitettua muistomerkkiä ei saa poistaa ilman hautausmaan ylläpitäjän suostumusta.

Hautaoikeuden lakattua hautausmaan ylläpitäjän tulee tarjota hautaoikeuden haltijalle tilaisuus poistaa hautamuistomerkki, jollei hautausmaan ylläpitäjä erityisestä syystä päätä pitää muistomerkistä huolta hautaoikeuden lakkaamisen jälkeen. Jos hautamuistomerkkiä ei ole poistettu kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hautaoikeuden haltijalle on varattu tilaisuus sen poistamiseen, hautamuistomerkki siirtyy hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta. (Hautaustoimilaki 14§)

Uurnahaudan muistomerkki

Muistolehtoon haudatun vainajan (anonyymi) nimilaatta kiinnitetään sen osaston muistomerkkiin, johon vainaja on haudattu.

Muualla hautausmaa-alueella sijaitsevan uurnahaudan muistomerkin koko määräytyy, kuten aiemmin on määrätty, hautapaikan leveyden mukaan.

Tämä muistomerkkiohjeistus koskee kaikkia Ylä-Savon seurakuntayhtymän hautausmaita.