Ristiäiset

 

Kaste perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn:

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti" (Matt. 28: 18-20).

Kastetoimituksen kautta liitytään seurakunnan jäseneksi. Kirkkomme käsityksen mukaan kasteessa Pyhä Henki synnyttää meidät uudesti ja lahjoittaa meille syntien anteeksiantamuksen ja iankaikkisen elämän lahjat.

Kastejuhlan järjestely alkaa yhteydenotosta seurakuntaan. Kun haluat järjestää kastetilaisuuden eli ristiäiset Varpaisjärven seurakunnassa Varpaisjärvellä ole yhteydessä Palvelutoimisto ja aluekeskusrekisteriin tai suoraan kirkkoherraan (050 3311 441) ja sovitaan kastekeskustelusta, kastepäivästä ja kastepaikasta.

Tietoa uudesta etu- ja sukunimilaista, joka astuu voimaan 1.1.2019

Kastejuhlan valmistelu

Kun lapsi on syntynyt, seurakunnasta lähetetään kotiin lapsen rekisteröintilomake. Kirkkojärjestyksen mukaan "kirkkoon kuuluvien vanhempien lapsi on kastettava ilman tarpeetonta viivytystä" (KJ 2:15). Lapsi kastetaan yleensä kahden kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Ellei kahden kuukauden päästä ole sovittu seurakunnan jäsenen lapsen kastamisesta, seurakunnasta otetaan yhteyttä lapsen vanhempiin. Seurakunnan jäseneksi tullaan kasteen kautta, ja Suomessa ev.-lut. kirkko pitää rekisteriä jäsenistään.

Lapsi seuraa ensisijaisesti äitinsä uskontokuntaa. Jos äiti ei kuulu kirkkoon mutta isä on kirkon jäsen, lapsi voidaan kastaa äidin suostumuksella. Lapsen kasteen ehdoksi riittää se, että jompikumpi vanhemmista on kirkon jäsen.

Kastejuhla on yleensä perheen, kummien ja läheisten ihmisten juhla. Vähimmillään kasteessa tulee olla läsnä kaksi todistajaa.

Kastepaikka

Lapsi voidaan kastaa kirkossa, kotona tai muussa sopivassa tilassa. Vanhemmat sopivat kastepaikan papin kanssa. Kasteessa lapsi liitetään seurakuntaan, joten yksi luontevimmista kastejuhlan paikoista on kotikirkko. Kaste on mahdollista toimittaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Kotona vietettävässä kastejuhlassa arki ja pyhä kohtaavat, kun tuttuun olohuoneeseen rakennetaan kastepöytä ristiäisiä varten. Kastejuhlan väri on aina valkoinen - ilon, kiitoksen ja puhtauden väri. Kastepöytä peitetään valkealla liinalla. Pöydälle asetetaan kastemalja, rukouskynttilä ja Raamattu. Pappi tuo mukanaan kastekynttilän. Vauvan pään pyyhkimistä varten tarvitaan pieni liina. Kastemalja voi olla lasinen tai keraaminen kulho tai mikä tahansa kaunis astia, johon mahtuu kastamiseen tarvittava määrä vettä.

Nimen antaminen

Vanhemmat antavat lapselle haluamansa nimen. Vaikka kaste ei ole nimenantotilaisuus, niin kastejuhlan yhteydessä nimi usein julkistetaan ja otetaan virallisesti käyttöön. Mikään ei estä vanhempia kutsumasta vauvaansa jo alusta pitäen tämän omalla nimellä. Nimen pitää olla Suomen etunimilain mukainen. Jos haluaa olla varma annettavan nimen sopivuudesta, se kannattaa valita voimassaolevasta nimipäiväkalenterista. Jos nimen valinta synnyttää epävarmuutta, asiasta voi keskustella papin kanssa.

Kummit

Kastettavalla tulee olla vähintään kaksi evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvaa kummia. Kummien tulee olla rippikoulun käyneitä ja konfirmoituja. Kummeina voi tämän lisäksi olla myös muuhun lapsikasteen hyväksyvään kirkkokuntaan kuuluva – kummiuden edellytykset täyttävä – henkilö. Näitä kirkkokuntia ovat:

Suomen Ortodoksinen kirkko

Suomen Metodistikirkko

Yksityinen kreikkalaiskatolinen kirkollinen yhdyskunta Viipurissa

Katolinen kirkko Suomessa

Suomen Anglikaaninen kirkko

Suomen vapaa evankelisluterilainen seurakuntaliitto

Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen kirkko

Luterilainen Sanan yhdyskunta

Vanhemmat kutsuvat kummit lapsen aikuisiksi ystäviksi. Kummin tehtävänä on lisäksi toimia kummilapsensa esirukoilijana sekä auttaa ja tukea vanhempia lapsen kristillisessä kasvatuksessa.

Kastetoimituksen kulku

Ennen kastejuhlan alkua lapsi puetaan kastepukuun ja varmistetaan, ettei hänellä ole nälkä. Lapsi voi olla kasteen aikana kummin, vanhemman tai vaikkapa isovanhemman sylissä. Lapsi on rauhallinen tutussa sylissä.

Kastemaljaan kaadetaan kädenlämpöistä vettä ja rukouskynttilä kastepöydällä sytytetään. Kastetoimitus alkaa virrellä, joka valitaan etukäteen kastekeskustelussa. Vanhemmilta ja kummeilta kysytään, tahtovatko he yhdessä seurakunnan kanssa huolehtia siitä, että lapselle annetaan kristillinen kasvatus. He vastaavat ääneen "tahdon". Kummit ovat mukana siunaamassa lasta. Lasten evankeliumin (Mk 10: 13 – 16) ja/tai esirukouksen osien lukeminen kastetoimituksessa sopii hyvin esimerkiksi kummin tai isovanhemman tai isomman sisaruksen tehtäviksi.

Sana "ristiäiset" viittaa siihen, että pappi ristii lapsen, eli merkitsee hänet ristinmerkillä. Ristinmerkkiä tehdessään hän sanoo: "Ota pyhä ristinmerkki kasvoihisi ja rintaasi todistukseksi siitä, että ristiinnaulittu Jeesus Kristus on sinut lunastanut ja kutsunut opetuslapsekseen."

Kastetoimitus

Kastekaavan eri vaihtoehdoista voi keskustella papin kanssa ennen kastetoimitusta. Varpaisjärven seurakunnassa kaste toimitetaan yleensä seuraavan järjestyksen mukaisesti:

virsi

johdantosanat

psalmi

lapsen nimen julkistaminen

kysymykset vanhemmille ja kummeille

ristinmerkki

rukous

evankeliumi (Mk 10: 13 – 16)

puhe

kastekäsky

uskontunnustus

kaste

lapsen siunaaminen yhdessä vanhempien ja kummien kanssa

kastekynttilän sytyttäminen

yhteinen esirukous

Isä meidän -rukous

Herran siunaus

virsi

Kaikista kasteeseen liittyvistä asioista voit keskustella papin kanssa.