Uutiset

Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkoneuvoston kokoustiedote 23.8.2022

Graafinen kuva, jossa kuuden kirkon tornin ääriviivat ja puheenjohtajan nuija.

Varpaisjärven seurakunnassa selvitellään kirkkoherran viran avaamista ja kriisiytyvän seurakunnan mittariston täyttymistä

Piispa Jari Jolkkonen arvioi keväällä piispantarkastuksen yhteydessä Varpaisjärven seurakunnan täyttävän joitakin kriisiytyvän seurakunnan mittareista. Piispa piti tärkeänä, että seurakunta arvioi mittareiden kautta itse tilannetta ja kehitystarpeita. Kirkkoherran viran jäätyä kesällä avoimeksi, tuomiokapituli päätti pyytää lausunnot kirkkoherran viran aukijulistamisesta ja kriisiytyvän seurakunnan mittareista Varpaisjärven seurakunnalta ja Ylä-Savon seurakuntayhtymältä 1.9.2022 mennessä. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli päättää lausunnot saatuaan, julistaako se haettavaksi avoinna olevan Varpaisjärven seurakunnan kirkkoherran viran.

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää lausuntonaan Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille, että Varpaisjärven seurakunnan kirkkoherran virkaa ei julistettaisi avoimeksi, vaan täytettäisiin nyt vuodeksi. Vuoden aikana selvitettäisiin, mitä vaihtoehtoja nykyiselle seurakuntarakenteelle voisi olla. Perusteluina esitykselle on Varpaisjärven seurakunnan vähenevä jäsenmäärä ja pienen työyhteisön haavoittuvuus.

Seurakuntayhtymän seurakunnat eivät ole erillisiä talousyksiköitä, vaan varat sekä omaisuus ovat yhteisiä. Seurakunnat tekevät vuosittain talousarviot, joiden kautta yksittäisen seurakunnan talouslukuja voidaan arvioida. Varpaisjärven seurakunnan henkilöstömenot muodostavat huomattavan osan talousarviossa ja muuhun toimintaan jää niukasti varoja. Seurakunnassa on viisi virkaa, joista kaksi on yhteisiä Lapinlahden seurakunnan kanssa. Jäsenmäärä Varpaisjärven seurakunnassa on 1 905 (31.12.2021). Käytettävissä olevat määrärahat supistuvat edelleen vuosittain talouden negatiivisesta kehityksestä aiheutuvan vähennystarpeen vuoksi ja seurakunnan toimintaedellytykset heikkenevät. Näin siitä huolimatta, että Varpaisjärven seurakunnalle myönnetty talousarviomääräraha jäsentä kohti on selvästi Ylä-Savon seurakuntayhtymän suurin.

Lapinlahdella sijaitsevia maa-alueita esitetään vuokrattavaksi tuulivoimayhtiöille

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle maa-alueen vuokraamista Lapinlahdella Savolan tuulivoimapuisto Oy:lle 45 vuodeksi. Maa-alueeseen kuuluvat Lapinlahden kunnassa olevat kiinteistöt 402- 430-29-35 PASALA ja 402-430-132-0 PASALA I. Tuulivoimaloita ei olla rakentamassa kyseisille kiinteistöille vaan ne kuuluvat ns. tuulenottoalueeseen ja tuulivoimayhtiö maksaa alueista hankeen toteutuessa vuokrasopimuksen mukaista vuokraa. Alustavan tuulivoimaloiden sijoitusalueen osalta maanvuokrasopimukset yhtiö on jo tehnyt. Savolan tuulivoimapuisto- nimeä kantava hanke koostuu 5 tuulivoimalasta sekä siihen liittyvistä rakennelmista ja infrastruktuurista. Toteutuessaan hankkeen kokonaisnimellisteho olisi noin 33 MW.

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle maa-alueen vuokraamista Lapinlahdella Abo Wind Oy:lle. Maa-aluetta vuokrattaisiin tilasta 402412-7-69 Pappila ja sen on kooltaan 219,4 ha. Alueelle voisi alustavien selvitysten perusteella sijoittaa noin 10 tuulivoimalaa. Esitetyn sopimuksen voimassaoloaika loppuisi joulukuun 31. päivänä 2052.

Molempien yhtiöiden vuokrasopimuksissa vuokranantajalle annetaan mahdollisuus käyttää alueita sellaiseen tavanomaiseen maa- ja metsätalouteen, virkistykseen, metsästykseen ja kalastukseen, jolla ei ole haittaavaa tai epäsuotuisaa vaikutusta tuulivoimatuotantoon tai siihen liittyvään tai tähtäävään toimintaan. Vuokranantajilla on oikeus käyttää tuulipuistojen rakentamisen yhteydessä mahdollisesti rakennettavia ja kunnostettavia teitä.

Mikäli yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy esitykset alueiden vuokraamisesta, on päätös alistettava vielä Kuopion hiippakunnan tuomikapitulin vahvistettavaksi.

Iisalmen Pyhän Ristin kirkon nykyistä invaväylää levennetään

Kirkossa on liikkumis- ja toimimisesteisille tarkoitettu sisäänkäynti rakennuksen länsipäädyssä. Kiinteistötoimessa on selvitetty mahdollisuutta leventää invaluiskan yhteydessä olevaa ulko-ovea. Selvitys on laadittu yhteistyössä Arkkitehtitoimisto Arto Mattila Oy:n, Iisalmen kaupungin rakennusvalvonnan sekä töiden toteutuksesta vastaavien urakoitsijoiden kanssa. Selvityksen perusteella on arvioitu ovien leventämisen kustannukseksi 15.532 euroa.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti Osmo Turkin esityksen mukaisesti, että Pyhän Ristin kirkon invaväylä levennetään ja kustannuksia vielä selvitetään. Asiasta päätettiin äänin 7-3.

Täyttölupa myönnettiin avoinna oleviin virkoihin ja Iisalmeen valittiin seurakuntamestari

Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi Iisalmen seurakunnan II seurakuntapastorin viralle täyttöluvan. Kyseessä on hallintopastorin virka, jossa tehtävänä on mm. toimia papiston lähiesimiehenä ja hoitaa työnjaollisten tehtävien jakamista. Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille Iisalmen seurakunta esittää viranaukioloajaksi 9.9.-30.9.2022. Tavoitteena on, että virka täytetään 1.12.2022 tai 1.1.2023 alkaen sopimuksen mukaan.

Nilakan seurakunnassa avautuu diakonian virka haettavaksi. Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi täyttöluvan avoimeksi jääneelle diakonian viralle. Seurakunnassa on kaksi diakonian virkaa. Seurakunnan jäsenmäärä on noin 5000 henkeä. Koska seurakunta toimii kahden kunnan alueella ja seurakunnalla on näin kaksi toimipistettä, on tarpeen täyttää avautunut virka ilman turhia viivytyksiä, kuitenkin niin, että hakuaikaa on riittävästi.

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi Iisalmen seurakuntaan vakinaiseen seurakuntamestarin virkaan Ari Roihan. Varahenkilöä ei valittu. Mikäli valittu ei ota virkaa vastaan, julistetaan seurakuntamestarin virka uudelleen haettavaksi ajalla 1.-30.9.2022.

Lapinlahdelta myytiin huoneisto ostotarjouksen perusteella

Ylä-Savon seurakuntayhtymään kuuluva Lapinlahden seurakunta on saanut loppuvuodesta 2021 lahjoituksena Lapinlahdelta osakehuoneiston (1H+K 32m2) As. Oy Allinpirtistä. Kiinteistövälittäjän arvion mukaan kohteen markkina-arvo on 13.000 euroa. Alkuperäiskuntoinen huoneisto on ollut tyhjillään ja vuokralaisen saaminen ilman remonttia on epävarmaa. Kohteesta on saatu ostotarjous hintaan 12.700 euroa. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myydä kohteen yksityiselle henkilölle ostotarjouksen perusteella.

Yhteisen kirkkoneuvoston 23.8.2022 kokouksen pöytäkirja Linkki avautuu uudessa välilehdessä(domus.evl.fi)

Lisätietoja: hallintojohtaja Katariina Bergbacka, p. 044-7335 211 ja katariina.bergbacka@evl.fi

24.8.2022 08.24